طراحی سایت شیفتگان توسط شرکت ورتا گستر البرزانجام گردیده است.